Concept Kết cấu Online

Step 1 of 2

50%
  • engineeringbluebldg
  • Dữ liệu đầu vào thiết kế:

  • FIle định dạng AutoCAD, Revit, đủ thông tin mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt... kiến trúc
    Drop files here or
  • Nếu kích thước file quá lớn, dùng đường link đến Google Drive, Dropbox, Mediafire... chứa bản vẽ kiến trúc
  • Đủ thông tin về trụ địa chất, thống kê chỉ tiêu cơ lý, SPT...
    Drop files here or
  • Nếu kích thước file quá lớn, dùng đường link đến Google Drive, Dropbox, Mediafire... chứa file