Thực tế thiết kế-Cải tạo Khách sạn Nam Định

Bài viết nằm trong loạt bài “Thực tế kết cấu” của các tác giả, là những người đã trực tiếp tham gia công tác thiết kế Kết cấu chịu lực, dưới vai trò chủ trì kết cấu hoặc chủ nhiệm dự án.
Nội dung mang tính đúc rút những vấn đề thực tiễn, người thực-việc thực, lựa chọn những chủ đề đáng chú ý và cung cấp cho người đọc kinh nghiệm hành nghề trên cơ sở khái quát các vấn đề lý thuyết. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho các Kỹ sư và người quan tâm đến Xây dựng công trình nhiều kiến thức ngoài sách vở, hữu dụng nhất có thể.

Thực tế thiết kế-Kết cấu Giáo chống dầm chuyển

Bài viết nằm trong loạt bài “Thực tế kết cấu” của các tác giả, là những người đã trực tiếp tham gia công tác thiết kế Kết cấu chịu lực, dưới vai trò chủ trì kết cấu hoặc chủ nhiệm dự án.
Nội dung mang tính đúc rút những vấn đề thực tiễn, người thực-việc thực, lựa chọn những chủ đề đáng chú ý và cung cấp cho người đọc kinh nghiệm hành nghề trên cơ sở khái quát các vấn đề lý thuyết. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho các Kỹ sư và người quan tâm đến Xây dựng công trình nhiều kiến thức ngoài sách vở, hữu dụng nhất có thể.

Thực tế thiết kế-Bệnh viện ở Nha Trang

Bài viết nằm trong loạt bài “Thực tế kết cấu” của các tác giả, là những người đã trực tiếp tham gia công tác thiết kế Kết cấu chịu lực, dưới vai trò chủ trì kết cấu hoặc chủ nhiệm dự án.
Nội dung mang tính đúc rút những vấn đề thực tiễn, người thực-việc thực, lựa chọn những chủ đề đáng chú ý và cung cấp cho người đọc kinh nghiệm hành nghề trên cơ sở khái quát các vấn đề lý thuyết. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho các Kỹ sư và người quan tâm đến Xây dựng công trình nhiều kiến thức ngoài sách vở, hữu dụng nhất có thể.