Tính cọc chống theo TCVN 10304:2014

Khi công trình phải dùng móng cọc tại các vùng đất xuất hiện lớp đá khá sớm (dưới 40m) như ở các vùng biển: Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng,… Theo lựa chọn của Kết cấu sư ứng với tải trọng công trình phải tựa mũi cọc vào lớp đá này. Lúc này cọc phải tính toán theo sơ đồ cọc chống. Bài viết sẽ trình bày cách tính toán sức chịu tải cọc chống theo TCVN 10304:2014 mới nhất và đặc biệt lưu ý các Kết cấu sư về lập yêu cầu khoan khảo sát cho các lớp đá để chống cọc vào.